Menu

Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1.

Klubbens navn er Tommerup Boldklub. Klubben er hjemhørende i Assens kommune, og er stiftet den 21. november 1949.

Formål
§ 2.

Klubben har til formål, at tilbyde og fremme interessen for fodbold for alle interesserede med et særligt fokus på klubbens nærområde. Formålet er især rettet mod børn og unge samt voksne i almindelighed. 

§ 3.
Klubben skal være tilsluttet Dansk Boldspil-Union, DBU Fyn og Danmarks Idrætsforbund.

Medlemmerne
§ 4.
Enhver kan blive medlem af klubben som aktiv eller passiv, når bestyrelsen godkender optagelsen.  Udmeldelse skal ske skriftligt og samtidig skal alt skyldigt kontingent betales. Herefter kan spillercertifikat udleveres elektronisk. Udmeldelse kan kun ske med mindst 14 dages varsel til den 1. april og 1. oktober.

Kontingent
§ 5.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Dog må kontingentet ikke være under det af DBU Fyn fastsatte mindstekontingent. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, meddele hel eller delvis kontingentfrihed.
Et medlem, der er i kontingentrestance i mere end 6 måneder, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, hvis restancen ikke er betalt senest 14 dage efter bestyrelsens skriftlige anmodning herom. 

Det pågældende medlem kan ikke genoptages før gælden er betalt. Uden for dette tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af klubben eller idømme karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Et ekskluderet medlem kan indanke sagen for en generalforsamling.

Bestyrelsen
§ 6.
Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Valgene sker for 2 år. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt og i øvrigt efter behov. Der udsendes dagsorden senest 7 dage før mødet afholdes. Der føres referat som godkendes inden det uploades på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen bestemmelse.
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand, kasserer, næstformand, sekretær og 3 afdelingsformænd. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alle for 1 år.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den første valgte suppleant i dennes sted for den resterende del af det fratrådte medlems valgperiode. 

Bestyrelsen vælger selv repræsentant til bestyrelsen i Tommerup Boldklubs klubhus, samt til Tommerup Hallens SU udvalg. 

 

§ 7.
”Formanden og ét bestyrelsesmedlem har til enhver tid tegningsretten for Tommerup Boldklub”. 

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner, der vedrører klubben, herunder også pantsætning af fast ejendom. Køb og salg af fast ejendom skal godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder et prokuradokument.

Økonomi
§ 8.
Inden hvert års 1. januar skal bestyrelsen godkende et budget for det kommende års indtægter og udgifter.
Regninger kan anvises til udbetaling i henhold til prokuradokument.
For de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne beslutninger hæfter alene Tommerup Boldklub. 

Generalforsamlinger
§ 9.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes i løbet af en måned, såfremt 30 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen ledsaget af en fremstilling og motivering af det forslag, der ønskes behandlet.

§ 10.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside.
Forslag fra medlemmerne må for at kunne optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest en uge før Generalforsamlingen.
Såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg ved den forestående generalforsamling, skal dette anføres i bekendtgørelsen af generalforsamlingen.

§ 11.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag. En lovlig indvarslet generalforsamling er – bortset fra beslutning om lovændring og klubbens opløsning – beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. 

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer over 18 år, der er til stede, eller som forinden har givet skriftligt tilsagn til bestyrelsen. På generalforsamlingen har alle medlemmer taleret, medens alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance stemmeret. Desuden har bestyrelsesmedlemmer, frivillige ledere i foreningen samt forældre til aktive medlemmer under 16 år stemmeret, i dette tilfælde og dog kun en stemme pr. medlem. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Adgang til generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan gøres afhængig af dokumentation for betalt kontingent.

§ 12.
Til at vedtage lovændringer kræves, at mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Opnås en sådan majoritet på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig med hensyn til lovændringer, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor lovændringen kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Regnskab og revision
§ 13.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Klubbens regnskab revideres senest 7 dage før generalforsamlingen af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling.  
Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne i klubbens lokaler på den ordinære generalforsamling. Regnskabet omdeles på generalforsamlingen til hvert af de fremmødte medlemmer.

Opløsning
§ 14.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og til vedtagelse fordres, at 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.
Er halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes en ny generalforsamling med 14 dages varsel. På den nye generalforsamling kan bestemmelse tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde Tommerup Boldklubs Klubhus.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2015. 

Luk